Maturitní generálka 2010

MAG 10

Obecné informace

Naše škola se přihlásila k účasti na projektu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT. Jedná se o jeden z posledních přípravných kroků před zahájením reformy maturitní zkoušky v roce 2011. Je to příležitost, jak přímou a praktickou zkušeností připravit a informovat žáky, kterých se změna maturitní zkoušky dotkne jako první. Účast škol na projektu není povinná, ke 14.6.2010 bylo do projektu přihlášeno 90% středních škol České republiky.

SOŠ a SOU S a E se přihlásila v květnu 2010. Do 15.6.2010 vyplnili žáci 3. ročníků maturitních oborů, 1. ročníku nástavbového studia a 2. ročníků dálkového studia přihlášky k Maturitní generálce a předali je prostřednictvím třídních učitelů ředitelce školy.

V rámci tohoto projektu budou žáci absolvovat povinnou zkoušku z Českého jazyka a literatury a z 1 volitelného předmětu. Volba byla Cizí jazyk a Matematika. Na přihláškách si žáci zvolili úroveň zkoušky z Českého jazyka a literatury (všichni žáci naší školy si zvolili základní úroveň) a volitelnou zkoušku Matematika nebo Cizí jazyk (zde si rovněž mohli zvolit mezi dvěma úrovněmi a žáci si většinou zvolili úroveň základní). Někteří žáci si zvolili obě volitelné zkoušky s tím, že si nejsou jisti, pro který předmět se mají rozhodnout na „ostrou“ maturitní zkoušku v roce 2011. Nejvíce žáků se přihlásilo ke zkoušce z matematiky (61%), zkoušku z anglického jazyka si zvolilo 51% žáků (2 žáci si zvolili zkoušku ve vyšší úrovni), německý jazyk 33% žáků, ke zkoušce z ruského jazyka se přihlásily 3% žáků.

Součástí Maturitní generálky nejsou ústní zkoušky. Žáci budou konat u komplexních zkoušek (ČJL a CZJ) pouze písemné části. U ČJL se jedná o didaktický test a písemnou práci, u CZJ se jedná o didaktický test, který se skládá z poslechového subtestu a subtestu čtení, a písemnou práci. Z matematiky jsou žáci prověřováni i u „ostré“ maturitní zkoušky v roce 2011 pouze didaktickým testem, který obsahuje uzavřené (možnost volby odpovědi z nabízených možností) i otevřené úlohy (žáci nemají možnost volby odpovědi a odpovídají rovnou).

Na přihlášce se mohli žáci rovněž přihlásit ke zkoušce s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky na maturitní generálce. Žáci mohou konat zkoušky maturitní generálky v příslušném režimu uzpůsobení podmínek na základě:

  1. posudku PPP nebo SPC ve smyslu platné vyhlášky č. 177/2009; v takovém případě platí, že posudek vystavený PPP/SPC je platný rovněž pro konání „ostré“ maturity v roce 2011; nebo
  2. toho, že jej do příslušné kategorie a skupiny PUP MZ po dohodě se žákem zařadí ředitelka školy; v takovém případě však bude třeba pro účely „ostré“ maturity v roce 2011 příslušný posudek PPP/SPC zajistit v běžném režimu platné vyhlášky.

Stav přípravy na MAGE´10

V naší škole se zúčastní projektu více cca 200 žáků denního i dálkového studia. K dispozici má škola 21 zadavatelů maturitní zkoušky (15 zadavatelů je již řádně proškoleno a jsou majiteli platné certifikace, která je podmínkou pro nominaci do funkce Zadavatel maturitní zkoušky, další zadavatelé dokončí studium do konce září 2010); 5 hodnotitelů písemné práce z ČJL (všichni s platnou certifikací, 2 hodnotitelé rovněž úspěšně absolvovali studium pro získání dodatku pro hodnocení písemné práce u žáků s PUP); 3 hodnotitele písemné práce z NJ (všichni s platnou certifikací, 1 hodnotitel rovněž úspěšně absolvoval studium pro získání dodatku pro hodnocení písemné práce u žáků s PUP); 3 hodnotitele písemné práce z AJ (všichni s platnou certifikací); 1 hodnotitele písemné práce z RJ (s platnou certifikací a úspěšně absolvovaným studiem pro získání dodatku pro hodnocení písemné práce u žáků s PUP); 1 Školního maturitního komisaře (připravuje se na výkon funkce v eLearningových a prezenčních seminářích) a 1 zástupce se školí formou eLearningového studia kurzu Management škol. Školení pracovníků stále probíhá a bude uzavřeno pro maturitní generálku v září 2010.

Dne 22.6.2010 byl do školy doručen datový digitalizační terminál (DDT). Jedná se o soubor jednotlivých technických komponent (počítač s monitorem, tiskárna a skener s příslušenstvím), které jsou vybaveny stanoveným programovým vybavením a propojeny do funkčního celku. DDT umožňuje zpracování papírových archů a jejich převod do digitální podoby s následným odesláním do systému CERMATu. V CERMATu pak budou digitalizovaná data zpracována a vyhodnocena. Papírovými archy jsou myšleny zejména prezenční listiny žáků konajících jednotlivé zkoušky a zejména jejich záznamové archy žáků.

Harmonogram zkoušek

Zkoušky se budou konat podle jednotného zkušebního schématu (tedy ve všech přihlášených školách v ČR ve stejný den a stejnou dobu). Všechny zkoušky proběhnou v období 11.10. -.14.10.2010.

  • Český jazyk a literatura (základní úroveň): 11.10.2010: 8,45 – 10,00 didaktický test, 10,45 – 12,25 písemná práce
  • Anglický jazyk (základní úroveň): 11.10.2010: 13,15 hod. – 14,30 písemná práce, 12.10.2010: 12,45 – 14,45 didaktic­ký test
  • Anglický jazyk (vyšší úroveň): 11.10.2010: 13,15 – 15,00 písemná práce, 12.10.2010: 12,45 – 14,55 didaktic­ký test
  • Německý jazyk (základní úroveň): 12.10.2010: 10,15 – 11,30 písemná práce, 13.10.2010: 7,45 – 9,45 didaktic­ký test
  • Ruský jazyk (základní úroveň): 13.10.2010: 14,15 – 15,30 písemná práce, 14.10.2010 13,45 – 15,45 didaktic­ký test
  • Matematika (základní úroveň): 12.10.2010: 7,45 – 9,30 didaktic­ký test

Ilustrační testy a zadání

Podrobnějsí informace k maturitní generálce (MAG´10).