2.kolo přijímacího řízení do 1.ročníku vzdělávání ve školním roce 2012/2013 – nástavbové studium denní

2. kolo přijímacího řízení vyhlášeno ředitelkou školy dne 19. dubna 2012.

Dle § 60 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. – školský zákon v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy pro školní rok 2012/2013

2.kolo přijímacího řízení.

Kód a název oboru Způsob ukončení studia Přijímací řízení Počet volných míst
26–41-L/52 Provozní elektrotechnika denní studium maturita bez přijímacích zkoušek 2

Přijímací zkoušky se NEKONAJÍ, žáci budou přijímáni podle následujících kritérií:
Podmínkou přijetí je předložení potvrzení o zdravotní způsobilosti pro studium ve zvoleném oboru na přihlášce nebo v příloze přihlášky a předložení závěrečného vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem nejpozději v den nástupu ke studiu.

V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni:
a) podle znalostí z předchozího vzdělávání – hodnocen bude průměrný prospěch, který se vypočítá z průměrného prospěchu ze všech vyučovacích předmětů dosaženého ve druhém pololetí prvního ročníku absolvovaného učebního oboru, ve druhém pololetí druhého ročníku absolvovaného učebního oboru a v prvním pololetí třetího ročníku absolvovaného učebního oboru (P), tj. průměrný prospěch ze tří průměrných prospěchů ze všech známek vyučovacích předmětů, zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Počet bodů za prospěch (PB) se vypočítá podle vzorce : PB=100-(Px10)

Pro možnost posoudit znalosti z předchozího vzdělání je nutné, aby uchazeč, pokud nejsou známky za jednotlivé ročníky tříletého učebního oboru uvedeny a potvrzeny školou v přihlášce, předložil spolu s přihláškou fotokopie vysvědčení za první až třetí ročník absolvovaného tříletého studia, případně fotokopii katalogového listu nebo výpis z katalogového listu opatřený razítkem absolvované školy. Maximální počet bodů získaných za prospěch z předchozího vzdělávání je 90.

c) podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – bude hodnoceno umístění uchazeče v krajské soutěži odborných dovedností žáků. Počet bodů za umístění bude přidělován následovně:

1. místo 10 bodů
2. místo 8 bodů
3. místo 2 body

Maximálně je však možné získat za hodnocení umístění v krajské soutěži odborných dovedností žáků 10 bodů. Doklad o umístění v krajské soutěži odborných dovedností žáků předloží uchazeč nejpozději dne 9.5.2012.

Uchazeč může získat v přijímacím řízení celkem maximálně 100 bodů. Ve druhém kole bude přijat výše uvedený počet uchazečů, kteří nejlépe vyhoví přijímacím kritériím, tj. získají nejvíce bodů.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou kritéria v tomto pořadí:
1.Lepší průměrný prospěch z předmětů Český jazyk, Cizí jazyk a Matematika na vysvědčení prvního pololetí posledního ročníku absolvovaného učebního oboru.
2.Lepší průměrný prospěch z předmětů Český jazyk a Matematika na vysvědčení prvního pololetí posledního ročníku absolvovaného učebního oboru .
3.Lepší známka z předmětu Matematika na vysvědčení prvního pololetí posledního ročníku absolvovaného učebního oboru .

Přihlášky do uvedených oborů je možné doručit osobně na sekretariát ředitelky školy nebo poštou /rozhodující je datum poštovního razítka/
nejpozději do dne: 9.5.2012

Přijímací řízení proběhne dne: 10.5.2012

Výsledky 2.kola budou zveřejněny bez zbytečného odkladu na webových stránkách školy a v tištěné formě ve vestibulu školy.

V případě nenaplnění volných míst v uvedených oborech v 2.kole přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy 3.kolo a další.