Spolupráce s PedF MU

Vzájemná spolupráce obou škol v oblasti pedagogického vzdělávání se datuje od roku 2005, kdy SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113, začalo zajišťovat pro posluchače DPS, bakalářského a později magisterského studia náslechy v odborných předmětech se zaměřením na strojírenství a ekonomii.

Prostřednictvím odborných učitelů zabezpečuje v současné době škola i výstupy v předmětech, podle individuálního odborného zaměření každého studenta. Obvykle se jedná o strojní obory, jako je technologie, mechanika, technická dokumentace a ekonomika. Kromě této činnosti se odborní učitelé podílí na vedení a oponentuře bakalářských a magisterských prací včetně závěrečných prací studentů DPS.

Vedením závěrečných prací DPS, bakalářského a magisterského studia je PedF MU v Brně pověřen Ing. Aleš Loveček, oponentem pro strojní obory je Ing. Dana Brančíková a pro předmět ekonomie Ing. Iva Vogtová.

Přehled počtu prací ve školním roce 2009/10

Název prací Vedoucí práce
Ing. Loveček
Oponent
Ing.Brančíková
Oponent
Ing. Vogtová
DPS –učitelé odbor. předmětů 2 0 0
Bakalářské studium 4 2 2
Magisterské studium 6 3 3

Z důvodu, že SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické se aktivně podílí na vzdělávání budoucích učitelů praktického vyučování, byl děkanem PedF MU v Brně, doc. RNDr. Josefem Trnou, CSC., udělen naší škole souhlas, užívat čestný název FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY.

Z pověření ředitelky SOŠ a SOU strojírenského a elektrotechnického, se Ing. Aleš Loveček v listopadu 2009 zúčastnil jednání s řediteli fakultních škol, které se uskutečnilo na PedF MU v Brně. Zde informoval přítomné ředitele a zástupce PedF MU v Brně o podílu na vzdělání absolventů vysoké školy na SOŠ a SOU strojírenském a elektrotechnickém, Brno, Trnkova 113.

Vzájemná spolupráce mezi oběma školami je dokladována fotodokumentací na nástěnce ve SOŠ a SOU strojírenském a elektrotechnickém, Brno, Trnkova 113.