Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování začne v pondělí 3. září 2018
1.Ukončení prvního pololetí ve čtvrtek 31. ledna 2019
2.Ukončení druhého pololetí v pátek 28. června 2019
Prázdniny:  
Podzimní prázdniny pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019
  Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny 11. února 2019 – 17. února 2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna 2019
tzv. ostatní svátek (245/2000 Sb.) Pátek 19. dubna 2019
   
Hlavní prázdniny od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
Pedagogické rady: čtvrtletní – 14. 11. 2018 – středa
  pololetní – 28. 01. 2019 – pondělí
  ¾ letní – 17. 04. 2019 – středa
  závěrečná – 26. 06. 2019 – středa
   
Třídní schůzky: zahajovací – 5. 9. 2018
  podzimní – 14.11.2018
  jarní – 17.4.2019
Dny otevřených dveří: 1. 12. 2018 sobota 9.00–15.00 hod.
  15. 12. 2018 sobota 9.00–15.00 hod.
  9. 1. 2019 středa 15.00–18.00 hod.
  26. 01. 2019 sobota 9.00–15.00 hod.

Přijímací řízení


řídí se vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb. a Zákonem č. 561/2004 Sb. (Školským zákonem, §60a)-g)

Přihláška se podává přímo řediteli střední školy osobně nebo poštou, nejpozději do 1. března 2019 (u všech forem studia)

  • do řádné denní formy vzdělávání
  • do denního nástavbového studia
  • do denního zkráceného studia
  • do dálkového nástavbového studia
  • do dálkového zkráceného studia

Jednotná přijímací zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení v období od 12. dubna do 28. dubna 2019, a to v termínu, který stanoví ministerstvo do 30. září 2018 a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro ostatní obory vzdělání se konají přijímací zkoušky v období od 22. dubna do 30. dubna 2019 v termínu stanoveném ředitelem školy.Organizace školního roku 2018/2019 – maturitní a závěrečné zkoušky.

Maturitní zkoušky budou vykonány dle zákona č. 561/2004 a novely č. 311/2016, kterou se mění Vyhláška č. 177/2009 Sb., o ukončování studia na středních školách a učilištích

Jarní zkušební období: od 2. května do 10. června 2019 Písemnou práci a zkoušky konané formou praktické zkoušky je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Podzimní zkušební období: od 1. září do 20. září 2019

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy a to nejpozději do 1. prosince 2018 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2019 pro podzimní zkušební období.

Závěrečné zkoušky budou vykonány dle vyhlášky 47/2005 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích v měsíci červnu 2019.